Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Privacy Policy

/Privacy Policy
Privacy Policy2018-06-14T17:15:46+00:00

Privacy beleid – Open end NV

Open end NV, Audiovisuele Media, kortweg Open end NV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document over ons Privacy Beleid lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze onderneming op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is NV Open end, Hoveniersstraat 76 te 2800 Mechelen met als Ondernemingsnummer 0454 048 387. Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via een schrijven naar bovenstaand adres of via email naar: willox@openend.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Open end NV gegevens?

Open end NV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u een aanvraag voor een prijsofferte indient. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens moeten verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen in het kader van onze activiteiten als onderneming die diensten verleent in de Audiovisuele sector.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Open end NV?

Open end NV verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van een contactname zoals hierboven gestipuleerd meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoongegevens. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en/of formulieren invult. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Open end NV gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Bij klanten verwerken wij deze gegevens voor facturatie en klantenbeheer, met name de informatie die wij U brengen aan de hand van een nieuwsbrief of enig andere informatiebron. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, en de veranderingen die plaatsvinden zowel binnen de onderneming als in ruimere context binnen de audiovisuele sector.

Voor alle ex-klanten en potentiële klanten (leads en prospecten) verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze doelstelling uit te dragen. Aan potentiële klanten zullen wij bij een eerste contact uitdrukkelijk vragen om hen ook in de toekomst te mogen benaderen.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruiker hiervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Open end NV?

In het begin verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de relatie die wij met u hebben of hadden als gevolg van uw klandizie.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens als klant, ex-klant of potentiële klant van Open end NV is mede-ondersteund door onze vrijheid van informatieverstrekking. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Worden de gegevens meegedeeld aan derden? Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw rechten.

De wet kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd. U kan zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Open end NV voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten die door Open end NV georganiseerd worden of waaraan ze haar medewerking toekent, kan u dit melden via een bericht op het mail adres: willox@openend.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u hebben, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via e-mail op het adres: willox@openend.be , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen.

Open end NV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

22/05/2018 versie 001

Open end NV, Hoveniersstraat 76, 2800 Mechelen.
email: willox@openend.be
website: www.openend.be en www.fileport.be
tel 0475 675363
Ondernemingsnummer 0454 048 387

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Contacteer ons