Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2018-06-14T17:11:38+00:00

Algemene Handelsvoorwaarden Open End NV (hierna afgekort: OE)

1.Toepasselijke bepalingen.

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, opdrachten en diensten onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant (opdrachtgever), zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de klant een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. De klant erkent en bevestigt voorafgaandelijk aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden. De offertes zijn maximaal 1 maand geldig. Om geldig te zijn dient elke offerte het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding (per e-mail of per ondertekend contract) door de klant. Wijzigingen aangebracht door de klant in offertes of bijzondere voorwaarden dienen steeds door OE goedgekeurd te worden.

2. Leveringen.

De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door OE meegedeelde afleveringsdatum is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld werd als deadline in de bijzondere voorwaarden. Vertraging wettigt in geen geval de annulering van de bestelling, de ontbinding van de overeenkomst of aanspraak op enige vorm van schadeloosstelling.

3. Beëindiging van de overeenkomst.

Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, heeft OE het recht om de overeenkomst met de klant onmiddellijk te ontbinden, zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in volgende gevallen:

  • faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling door of van de klant, of het indienen tot een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie
  • niet of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, of wanneer de klant in gebreke blijft om haar verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige algemene voorwaarden te voldoen

In geval van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig de hierboven vermelde gevallen worden alle vorderingen van OE onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar en zal de klant gehouden zijn om alle geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na een schriftelijke kennisgeving door OE aan OE terug te bezorgen.

4. Fasering van de opdracht.

De opdracht verloopt in drie fases

1. De Preproductie (voorbereidingsfase)
2. De Productie (cameraopnames)
3. De Postproductie (montage, mixage, ondertiteling).

Elke fase sluit aan bij de vorige fase. Na elke fase kan de klant afzien van een verdere samenwerking binnen een termijn van 15 dagen mits betaling van de reeds gemaakte kosten. Kleine opdrachten waarvan de uitvoering minder dan één dag werk vergt, worden in één keer gefactureerd. Na elke fase wordt een factuur opgemaakt volgens de bepalingen in de bijzondere voorwaarden.

5. Betaling.

Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord. In geval de klant de overeenkomst/een fase van de overeenkomst vroegtijdig beëindigd en/of in geval van annulering van de bestelling door de klant, zal deze aan OE een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25%
van de prijs van de opdracht/fase. Bij niet betaling op de vervaldag zullen de openstaande bedragen een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag openstaand bedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 100,00 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten.

6. Eigendomsvoorbehoud.

Alle goederen blijven eigendom van OE tot na integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De klant kan de geleverde goederen voordien niet aan derden in
onderpand geven noch in eigendom overdragen. OE wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om de goederen terug te vorderen die zich bij derden bevinden. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de facturen van OE zullen alle gebruiksrechten/eigendomsrechten uitsluitend berusten bij OE en dit tot op het moment van de algehele betaling.

7. Wijzigingen in de opdracht.

OE is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat OE dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht zijn ten laste van de klant. OE behoudt zich het recht voor om, in overleg met de klant, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

8. Bewaargeving.

OE is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de klant ter beschikking gestelde goederen.

9. Communicatie.

Tenzij anders overeengekomen kan elke communicatie tussen OE en de klant rechtsgeldig gevoerd worden via elektronische communicatie. De facturatie gebeurt elektronisch. Door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, aanvaardt de klant het gebruik van een elektronische factuur. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben. De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant opgeeft. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens.

10. Klachten.

Klachten met betrekking tot de door OE uitgevoerde opdracht dienen binnen 7 dagen na de aflevering schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Nadien kunnen hierover geen klachten meer worden geformuleerd en wordt de kwaliteit, het werk en de levering geacht integraal aanvaard te zijn. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen, een klacht staat niet zonder meer gelijk aan het protesteren van de factuur. Alle klachten mbt facturen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend aan OE te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden levering, werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard.

11. Aangestelden.

OE kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft OE het aanspreekpunt. OE is slechts aansprakelijk voor de onderaannemer in het geval het een zuivere en rechtstreekse aanneming betreft. Van zodra OE niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra de klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt,
vervalt elke aansprakelijkheid van OE desbetreffende.

12. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle door OE zelf geproduceerde tekst, geluid en beeld vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten
van de door OE bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van OE. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. OE behoudt zich het recht voor alle door haar gerealiseerde producties te gebruiken als promotiemateriaal voor OE. Tenzij anders overeengekomen blijft het copyright (recht om kopieën te maken) bij OE. In geval van schending van het copyright is OE niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden.

OE maakt in haar producties enkel gebruik van auteursrechtenvrije muziek. Indien de klant toch wenst dat auteursrechtelijk beschermde muziek wordt gebruikt dan is de vergoeding van de auteursrechten (SABAM,…) ten laste van de klant. Alle vergoedingen voor uitzendrechten en duplicatie zijn ten allen tijde ten koste van de klant. OE kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant nalaat haar betreffende verplichtingen te voldoen.

De klant die opdracht geeft tot reproductie -zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage- wordt geacht als zijnde hiertoe gerechtigd. OE kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant/opdrachtgever niet over de nodige rechten zou beschikken.

13. Aansprakelijkheid.

De klant dient aan OE alle informatie noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken. Indien OE werkzaamheden op locatie van de klant dient uit te voeren, dient de klant ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat OE of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren en met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer dient de klant er zorg voor te dragen dat de werkplek goed bereikbaar is voor personeel van OE en de aan te voeren materialen. De klant is dan ook volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de schending van deze verplichting. Derhalve komt aan OE of zijn aangestelde geen enkele aansprakelijkheid toe voor enige schade aangebracht aan de goederen van de klant of derden naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst.

De klant zal eveneens zorgen dat alle door haar aangebrachte personen waarvan OE op één of andere wijze de beeltenis of stem gebruikt, de nodige toelating daarvoor hebben gegeven. De klant zal OE dan ook vrijwaren voor alle schade die OE zou lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door OE geleverde goederen of diensten. OE kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg niet tot betaling van enige vergoeding worden gehouden indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van overmacht of technische redenen. Onder meer, doch niet limitatief, brand, oorlog, natuurramp, diefstal, stroompanne, beschadiging van bestanden, ongunstige weersomstandigheden, panne aan apparatuur,…

14. Geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

15. Clausule.

Het feit dat OE één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen. Indien een bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden behouden.

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Contacteer ons